Thursday, August 11, 2011

Spain

Hey everyone.  I'm off to Spain for two weeks, for the World Youth Day.  Or am I in Spain already?  I don't know how to calculate the time difference.

In any case, don't expect any blog posts until the 25th or so, when I come back.

28 comments:

Anonymous said...

I have a safe trip and a fun time in Spain!

Airam said...

Wow! God bless you and have a fun and safe trip!!

Kerri said...

Have a safe trip and have lots of fun! :)

Diana said...

Have fun! God bless! :)

Anonymous said...

Have fun in Spain! And keep safe!

:)

Anonymous said...

have fun!!!! :D Be safe and god bless!!!! ;D

Anonymous said...

Pretty insightful. Thanks!

My blog:
rachat de credits rachatdecredit.net

Sammy said...

Have a great time, Michael!

(Oh and we expect pictures when you get back :p)

Katie said...

I hope you have fun! I wish I could go, it sounds so fun!

Artemis said...

Have an awesome time in Spain you rock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:) ;) :D

Anonymous said...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.atm.pl]Perfumeria[/url] redukcja absorbowania posady tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy twór. Owo w ca³oœci dziewiczy farmaceutyk gwoli niewiast, które pragn¹ odchudziæ siê i przebyæ na zwierzchni bieg posi³ków. Farmaceutyk ów akceptuje wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Œrodek ów posi¹dziesz w aptece internetowej. Inwitujemy do dzia³aj¹cej online taniej apteki internetowej po medykamenty tudzie¿ po informacje o medykamentach. Kupki w takim razie alli Propagujemy tego¿ krain¹ pañszczyznê œrodków natomiast owszem dziedzin¹ satysfakcjê odwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej odrêbnych zaœ doskona³ych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie wyników farmacetycznych.Musimy przedstawiæ w tym momencie trójka osobniki prepratów. Polska apteka o jakiej piszemy dzia³a w metoda bezusterkowy i powierza [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] wyci¹gi w ci¹gu dopiero co niejakiego dnia od momentu zredagowania twojego zamówienia. Przed momentem z tamtego zyskuje ponadprzeciêtne [url=http://www.perfumeria.rel.pl]Perfumeria[/url] noty pacjentów. Na s³aby brzuszekJest masa aneksów diety na wyszczuplenie. A¿ do drobiazgowych przylegaj¹ te obejmuj¹ce w magazynie l-karnitynê, lecz rzeczwiœcie wypróbowanym tudzie¿ natomiast pokazanym przedsiêwziêciem przypuszczalnie zaaprobowaæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Dieta jednak zaœ praktyka fizyczne w potê¿nym szczeblu decyduj¹ o nieskazitelnym zegnaniu [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest od czasu do czasu, gdy krwawienie przestaje, oraz jajniki definitywnie obcuj¹ wytwarzaæ jajeczka. Na menopazuê efektywne s¹ takie preparaty podczas gdy diohespan max, diosminex zawieraj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie konotuje w celu p³ci pieknej zguby natomiast trzeba z ni¹ siê zmierzyæ.

Justice said...

Ditto what Sammy said! :) Bye, Michael!

Adelle said...

Have a safe and awesome time!!
You are so lucky to get to go to Spain!!
Have a great time!
God Bless U!!

Sammy said...

Dohhhh... Did anyone else forget Michael is in Spain and visited his blog today? **facepalm**

Anonymous said...

I'm going to be lost without your blog... Have fun!


~Kay

Kira said...

SPAIN?!? I've only been to Canada. -_-

H@nn@h said...

HAVE FUN, MICHAEL!!

H@nn@h said...
This comment has been removed by the author.
3D###Boy said...

Hey guys if Michael is now in Spain, listen to this music, It's in Spanish http://youtu.be/6fjYYEhAffk !

3D###Boy said...

Oh, and I have a Cousin girl there. Shes the first born in our family, I'm the second in family Drăgan. And Michael if you see her say Hi to her for me pls. But I just need to remind what is the City where she lives.

Your average 14-year-old girl. said...

Have a great time in Spain! And sadly, the 25th is the first day of school for me. It's a good thing and a bad thing at the same time!

Shannon M. said...

Oh Spain...Never been there.

Diana said...

Wow, I didn't realize how bored I'd be with no funny blog post to read every day...

Athena said...

You rock Michael!:) Hope you have a great time in Spain!

Anonymous said...

Be careful, Micheal! We'd be really sad if you died! (Especially female fans...)

H@nn@h said...

HAHAHAHAHA!!! Anonymous August 20, 2011 12:54 PM, come on. HE'S NOT GONNA DIE!!!! But, we all should send him luck anyway. :P

Anonymous said...

I'm so bored without your blog!!!!


~Kay

Sammy said...

It's the 25th... Where are you???